Forskning och försöksverksamhet stöder jordbrukaren

På Lantmännen Agros försöksgård i Hauho sår vi varje år cirka 5 000 försöksrutor, där vi testar sorter, växtskyddsmedel, gödselmedel och odlingsmetoder.

Lantmännen Agros försöksgård i Hauho har bedrivit verksamhet sedan 1963.

Lantmännen Agros försöksgård ligger i Hauho i norra delen av Tavastehus. Verksamheten är koncentrerad på forskning kring åkerväxter: sortforskning i alla sädesslag samt vall-, olje- och baljväxter. Via Lantmännen har samarbetet med växtförädlarna förbättrats, och därigenom testar man nu en betydligt större mängd förädlingsmaterial i Finland än tidigare. Den omfattande testningen ger de närmaste åren jordbrukarna fler och bättre sorter än tidigare.

När registreringslov söks för växtskyddsmedel, godkänner myndigheterna testförsök som har utförts på en försöksgård som är GEP-certifierad (good experimental practice). I det praktiska arbetet på försöksgården garanterar GEP att observationerna och resultatinsamlingen utförs enhetligt, så att resultaten är tillförlitliga.

Lantmännen betonar ansvarsfullhet i försöksverksamheten. Det betyder förutom miljölöften även förståelse för vilka åtgärder som har verklig effekt på helheten.
En effektiv användning av produktionsinsatser är en viktig del av ett miljövänligt jordbruk. Med en ekonomiskt lönsam skörd minimerar man miljöpåverkan och utnyttjar odlingsmarken effektivt. Inom Lantmännen-koncernen finns många nya lösningar för att utveckla lantbruket. Av de här lösningarna kan vi på försöksgården med forskningens hjälp hitta de effektivaste och bäst fungerande metoderna för Finlands förhållanden. Målet är att hitta effektiva lösningar för åkerbruket, lösningar som samtidigt minimerar miljöbelastningen.

Utsädes- och spannmålslaboratoriet verkar i samband med Lantmännen Agros försöksgård.

Odlingsprogrammen ger kunden den bästa kombinationen

På försöksgården testar vi varje år talrika nya växtskyddsmedel och andra produktionsinsatser. I försöken ligger tyngdpunkten ofta på att undersöka det enskilda växtskyddsmedlets effekt och användningstidpunkt. I den praktiska odlingen är växtskyddsmedlen emellertid bara en del av helheten.

Det är också viktigt att veta hur bra medlen fungerar tillsammans med andra produktionsinsatser. Därför utför försöksgården varje år talrika Odlingsprogram-försök. I dessa kan man se vilka växtskyddsmedel, gödselmedel och nya sorter som passar bäst att använda tillsammans. På så sätt kan vi försäkra oss om att Odlingsprogrammet som vi rekommenderar kunderna är tillförlitligt och att det också är en ekonomiskt förnuftig helhet. De lokala lantbruksförsäljarna har här en viktig roll, de är aktivt med om att skapa allt produktivare program.

Läs mer på finska

Lantmännen Agros försöksgård

  • I Hauho sedan 1963, som en del av Lantmännens nätverk av försöksstationer.

  • Sorttestning och odlingstekniska försök med spannmål samt vall- och oljeväxter.

  • Odlar högre utsädesklasser på 160 hektar för utsädesproduktionens behov.

  • Främjar forsknings- och försöksverksamhet för jordbrukarnas behov.

  • Försöksgården utför årligen 2 500 grobarhetsbestämningar och 6 500 kvalitets- & prissättnings­analyser för spannmål.

  • Ca 5 000 försöksrutor odlas varje år.

  • Sysselsätter sex året-om- anställda, dessutom sommaranställda.