Paalien punnitseminen tuo tarkkuutta ja tietoa

Punnitsemalla paalit urakoitsija saa arvokasta tietoa paalausprosessista. Punnitseminen antaa sekä urakoitsijalle että asiakkaalle runsaasti tietoa ja tukee viljelijöitä heidän rehunhoitostrategiassaan. Se tarjoaa lisäksi läpinäkyvyyttä molemmille osapuolille ja on siksi hyvä perusta tarkalle laskutukselle. Tämä lisäpalvelu antaa myös mahdollisuuden veloittaa enemmän jokaisesta paalista.

Punnitusmenetelmiä on erilaisia: voidaan käyttää kuormaustraktorin tai kurottajan punnitusjärjestelmää tai paaleilla lastattu ajoneuvo voidaan ajaa vaakasillalle. Markkinoilla on myös paalain-käärinyhdistelmiä (BalePacks), joihin on integroitu punnitusjärjestelmä. Näiden järjestelmien etuna on, että paalatun materiaalin määrä kirjataan välittömästi asiakas- tai peltokohtaisesti ilman lisätoimenpiteitä. Tiedot näkyvät näyttöpäätteellä reaaliajassa.

Onko paalikohtainen veloittaminen läpinäkyvä veloitusjärjestelmä?

Jos viljelijä ja urakoitsija sopivat paalattujen paalien lukumäärään perustuvasta maksusta, seurauksena voi olla eturistiriita: Urakoitsija voi haluta paalata hieman pienemmällä paineella säästääkseen polttoainetta ja suojatakseen konetta, kun viljelijä puolestaan haluaisi saada rehunsa paalattua hyvällä hinta-laatusuhteella. Paalin painoon perustuva laskutus voisi olla tässä tilanteessa hyvä vaihtoehto.

Punnitus ja kuiva-ainepitoisuuden mittaus

Ihannetilanteessa paalin ollessa paalipihdeissä viljelijä tietää, kuinka paljon ja minkä laatuista rehua syötetään. Ratkaisu on paalin punnitseminen, johon sisältyy materiaalin kuiva-ainepitoisuuden mittaus. Rehunäytteiden avulla kaadetun heinän kuiva-aineprosentti saadaan selville kokonaisuudessaan. Tämä arvo yhdessä kulloisestakin niittoerästä valmistettujen paalien painon kanssa antaa käsityksen kuiva-aineen määrästä syötettävää paalia kohti. Näiden tietojen avulla viljelijä voi ruokkia eläimensä mahdollisimman tarkasti ja varmistaa rehun tehokkuuden.