Yleiset sopimusehdot

Laatuviljasopimuksen liite, satovuosi 2023

Sopimuksella taataan sadolle varma ja luotettava markkinointi sekä varmistetaan viljan jäljitettävä laatuketju pellosta pöytään.

YHTEISTYÖ: Myyjä tuottaa sopimuksen mukaan eriteltyä vehnää, ruista, ohraa, kauraa, ruisvehnää, öljykasveja, nurmikasveja, härkäpapua ja/tai hernettä (jatkossa "Sato"). Sadon aiottu käyttötarkoitus täytyy kirjata sopimukseen. Myyjä sitoutuu tarjoamaan satovuonna tuottamansa Sadon sopimuksessa sovittuna ajankohtana jäljempänä mainituin ehdoin. Ostaja sitoutuu markkinoimaan Myyjän tuottaman myyntikelpoisen Sadon jäljempänä mainituin ehdoin. Mikäli Sato halutaan markkinoida ennen seuraavaa satokautta, siitä on tiedotettava Ostajalle 31. maaliskuuta mennessä.

ENNAKKONÄYTE: Sadon parhaan mahdollisen käyttökohteen varmistamiseksi Myyjän tulee toimittaa edustava ennakkonäyte Sadosta Ostajalle analysoitavaksi heti sadonkorjuun jälkeen tai viimeistään 30.10. mennessä. Sadon ennakkoanalyysi on mahdollista hometoksiinimääritystä lukuun ottamatta Myyjälle maksuton ellei muuta ole erikseen sovittu. Toimitukseen ennakkonäytteiden perusteella hyväksytyistä, mutta Myyjän tahdosta toimittamatta jäävistä eristä Ostaja on kuitenkin oikeutettu perimään Myyjältä analysointikustannuksen. Ennakkonäytteen toimittamisen yhteydessä Myyjä vahvistaa arvion myytävän sadon määrästä.

LAATUVAATIMUKSET JA LAADUNMÄÄRITYS: Toimitettavan viljan kosteus saa olla enintään 14 % ja öljykasvien enintään 9 %. Muilta osin Sadon kuuluu täyttää ne laatuvaatimukset, jotka lopullinen ostaja siltä edellyttää. Sadon kuuluu täyttää yleiset kauppakuntoisuusvaatimukset. Sen täytyy olla hyvää, tervettä, tuleentunutta, väriltään ja muulta ulkonäöltään sekä hajultaan normaalia. Se ei saa olla tunkkaista, nokista, eikä siinä saa olla tuholaisia, ulosteita, peitattua viljaa eikä torajyviä yli 0,05%. Glyfosaattivalmisteiden käyttö ennen sadonkorjuuta sekä yhdyskuntalietteen ja siitä valmistettujen lannoitteiden käyttö on kielletty. Klormekvattikloridia sisältäviä kasvunsääteitä ei saa käyttää suurimokauraviljelyksillä. Sadon tulee täyttää Komission asetuksen EY 1881/2006 mukaiset laatuvaatimukset raakaviljan sallituista hometoksiinipitoisuuksista. Jos tilalla on todettu salmonella, ei Satoa saa toimittaa ilman erillistä hyväksyntää. Sadon varastoinnin ja toimitettavien erien kuljetusten pitää noudattaa EU:n elintarvikehygienia-asetuksen ja rehuhygieniaasetuksen määräyksiä[1]. Kuljetuskaluston on oltava hyväkuntoinen, puhdas, umpinainen, kuiva, hajuton, ja sen pitää taata kuljetettavan Sadon turvallisuus.

Mikäli ym. ehtojen noudattamatta jättämisestä aiheutuu Ostajalle vahinkoa, on Myyjä velvollinen korvaamaan nämä vahingot Ostajalle.

Sadon tulee olla peräisin siitä erästä, josta Myyjä on ennakkoon toimittanut näytteen analysoitavaksi, ja myös muuten vastata laadultaan ao. näyte-erää. Kun edellä mainitut laatuvaatimukset täyttyvät ja Myyjän tilan tuotanto-olosuhteet on kirjattu sopimukseen, sopimus toimii Myyjän ja Ostajan välisenä laatusopimuksena. Mikäli laatuvaatimukset eivät täyty, on Ostajalla oikeus purkaa Satoa tai tiettyä toimituserää koskeva kauppa. Tällöin Myyjä vastaa kaupan purkamisesta Ostajalle aiheutuvista kustannuksista. Sopimus voidaan purkaa myös siitä yhteisesti sopimalla.

HINTA JA HINNOITTELUPERUSTEET: Hinnoittelu tapahtuu vastaanottolaadun perusteella. Hinnoittelussa noudatetaan lopullisen ostajan laatuhinnoitteluperusteita, ellei Ostajan ja Myyjän välillä muuta sovita. Laatuhinnoitteluperusteet löytyvät lopullisen ostajan internetsivuilta, Lantmännen Agron varastojen osalta: www.lantmannenagro.fi/viljakauppa. Ostaja vahvistaa hinnat pääsääntöisesti viikoittain välittömälle toimitukselle ja kiinteät hinnat myöhempään toimitukseen. Hinnat ovat vapaasti Ostajan ilmoittamalla vastaanottopaikalla. Ostajalla on oikeus muuttaa hintoja ja laatuhinnoitteluperusteita milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Jos Myyjä käyttää Ostajan vastaanotto-, käsittely-, kuljetus-, tms. palveluja, niiden veloitusperusteet sovitaan erikseen. Jos toimituserä on alle 10 tn, on Ostajalla oikeus vähentää pienerämaksu. Myyjä ja Ostaja voivat sopia kiinteästä hinnasta joko sopimusta tehtäessä tai myöhemmin tekemällä erillisen termiinisopimuksen tai varastoimissopimuksen. Mikäli hinnasta ei ole sovittu, noudatetaan toimitushetkellä voimassa olevaa kyseisen vastaanottopaikan hintaa. Myyjän toimitusvelvollisuus ja Ostajan ostovelvollisuus rajoittuvat siihen määrään, jonka hinnasta osapuolet ovat päässeet sopimukseen. Ostajalla on oikeus periä mallasohra- ja öljykasvitilityksistä MTK/SLC:n ilmoittama valiokuntamaksu käytettäväksi viljelyä edistäviin tarkoituksiin.

MAKSUEHDOT: 30 pv toimituspäivästä, ellei muusta sovita erikseen kirjallisesti. Mikäli Myyjä ei hyväksy analyysiä tai hinnoittelua, on hänen ilmoitettava siitä Ostajalle 14 vuorokauden kuluessa tilityslaskelman vastaanottopäivästä.

VILJELYMENETELMÄT JA JÄLJITETTÄVYYS: Myyjä noudattaa sopimussadon viljelyssä viljan hyviä tuotanto- ja varastointitapoja. Ostaja tarjoaa Myyjälle Lantmännen Agron viljelyohjelmapalveluja, mm. viljelyoppaan. Myyjä antaa pyydettäessä lohkokirjanpidon viljelytiedot Sadon markkinointia varten ja sallii Ostajan edustajan tarkastaa viljelyksiä erikseen niin pyytäessä, tarkistaa Satoa ja sen käsittelyä. Sadon jäljitettävyyden tulee noudattaa EU:n yleisen elintarvikeasetuksen[2] sisältöä.

VAARANVASTUUN SIIRTYMINEN: Mikäli Myyjän vastaa kuljetuksesta lopulliseen toimituspaikkaan, siirtyy vaaranvastuu Myyjältä Ostajalle, kun kuorma on purettu. Ostajan vastatessa kuljetuksesta lopulliseen toimituspaikkaan vaaranvastuu siirtyy Myyjältä Ostajalle, kun kuorma on lastattu Ostajan osoittamaan kuljetusvälineeseen. Omistusoikeus siirtyy vaaranvastuun siirtyessä.

MUUT EHDOT: Kolmikantasopimuksissa, joissa Ostaja on sitoutunut myymään Sadon edelleen kolmannelle taholle, Myyjä on velvollinen noudattamaan myös kolmannen osapuolen (esim. elintarviketeollisuus loppukäyttäjänä) sopimusehtoja.

YLIVOIMAINEN ESTE: Mikäli sopimusvelvoitteen täyttäminen estyy ylivoimaiseksi katsottavasta syystä, velvoitteen täyttäminen siirtyy esteen poistumisen jälkeiseen aikaan. Jos velvoitteen täyttäminen käy siirtymisen vuoksi merkityksettömäksi, sopijapuoli vapautuu siitä. Sopijapuolet ovat velvolliset viipymättä ilmoittamaan toisilleen esteen ilmaantumisesta ja sen merkityksestä. Ylivoimainen este on käsillä, mikäli sopimusvelvoitteen täyttämisen estyminen johtuu seikoista, joiden on katsottava aiheutuneen sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä, jota tämän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksen tekohetkellä ja jonka ilmentymistä ja seuraamuksia tämä ei ole kohtuudella voinut estää.
Sopimusvelvoitteen täyttämättä jääminen tai viivästyminen ylivoimaisesta esteestä johtuen vapauttaa sopijapuolen korvausvastuusta ja velvollisuudesta suorittaa viivästyskorkoa.

ERIMIELISYYDET: Tähän sopimukseen mahdollisesti liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten kesken neuvottelemalla. Ellei sovintoon päästä, jätetään riita Ostajan tai Myyjän kotipaikan alioikeuden ratkaistavaksi.
(versio:01/2018, korvaa version 01/2017)


[1] Euroopan parlamentin ja Euroopan Unionin neuvoston (EY) asetukset N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta ja N:o 183/2005 rehuhygieniasta muutoksineen
[2] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista.